Algemene Voorwaarden 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Voorbehoud 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of

diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten

door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en

de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,

bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of

digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of

ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de

informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot)

digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten

in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of

diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van

één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese

modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter

zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn

samengekomen.

2

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Anneke Maijer

Vestigings- & bezoekadres:

Reigerskamp 369

3607 HW Maarssen

Telefoonnummer: 0346-286605

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: anneke@mikaousui.nl

KvK-nummer: 30243451

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand

gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de

consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de

ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden

toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat

de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische

weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op

een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs

niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden

van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in

geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest

gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door

de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke

vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen

zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst

van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een

veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

3

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek

goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de

volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan

maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van

toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer

dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een

bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de

consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument

aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer

mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft

geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die

niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen

ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot

opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij

niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het

modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van

de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen

twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na

de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van

het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en

inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een

manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

4

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet

voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft

verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel

van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de

consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet

als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn

in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in

originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet

heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te

dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de

levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of

bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag

verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op

het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of

elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering

van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de

kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas,

water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële

drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de

nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van

rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,

stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de

ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend

op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf

af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument

aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de

consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te

betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de

ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

5

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan

een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden

aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te

zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de

producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een

bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,

autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of

periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden

vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een

specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te

worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar

waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is

van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is

verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of

diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn

aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele

prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan

indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien

de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het

aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de

datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product

geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt

nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de

overeenkomst.

6

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur

of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan

waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de

overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de

ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij

een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een

bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30

dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft

onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van

bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de

bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde

periode;

b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een

bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een

bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het

einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde

mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie

maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren

van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws en

weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en

eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

7

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de

consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de

bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de

overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de

dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer

verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de

consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of

dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de

ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de

ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen

heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen

deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de

ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de

daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer

kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de

gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum

van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via

een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org.

De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg

op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van

overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten,

kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden

voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn

klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de

consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen

vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze

keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen

vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken

of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt

de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer

gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement

van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2404/thuiswinkel). De

beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de

ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn

bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld

en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting

Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

(Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode

van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor

alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie

Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending

ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na

toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de

consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd.

Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het

bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij

Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de

vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering

voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze

organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de

consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de

consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de

consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 20 - Voorbehoud 

Alle bovengenoemde artikelen zijn slechts een voorbeeld van algemene voorwaarden. Het staat ons vrij hiervan af te wijken indien omstandigheden dit vereisen.